ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္ဇၞန္ရတ္

Code ၾကကၠဒိန္မည္ မခ်ဴထ႓းလ၀္ ပႛဲမုက္လိက္ကမ္နိရာဲ မေလာန္ကႜဳင္တုဲေတံဂွ္ ေဍံ ဟြံေကႜာန္ကေလာန္ ဗြဲမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္တုဲရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ Code ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္(ဇၞန္ရတ္)ဂွ္ သုင္ေစာဲညိ၊ မိက္ဂြံဗတိုက္ဖေအာ၀္ဏာ ကုညးမသုင္ေစာဲဒၞံင္ၾကကၠဒိန္မည္တံရ။

ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္ကမ္နိရာဲဏံ [ ] ၾကကၠဒိန္၀ြံ ေဗႜတ္ဒၞံင္။

ၾကကၠဒိန္မည္ နူမုက္လိက္ဇၞန္ရတ္ [ ] ၾကကၠဒိန္၀ြံ ဒး၊ ဟိုတ္ဂွ္ရ သုင္ေစာဲၾကကၠဒိန္မည္ ဇၞန္ရတ္ညိ။

ဗီုျပင္ၾကကၠဒိန္ . . .ေကတ္ Code ေဍံ သၞ၀္ဏံညိ။


သီုေမတၱာေဟင္ တင္ဂုန္ ကုဇၞန္ရတ္ ဗြဲမေလာန္။

ၾကကၠဒိန္မည္

ၾကကၠဒိန္မည္ သြက္ဂြံကယ်ိဳင္စုတ္ ပႛဲမုက္လိက္ဗလံက္မည္ဂွ္ မိတ္သဟာဲအဲ မိက္ဂြံေကတ္ကီုဟာ။ သၞိက္ဂြံမၢး Code JavaScript သၞ၀္ဏံ ခ်ဴေစႜာံေကတ္ညိ။ ဒႝဲါမိတ္သဟာဲအဲ ဒးဂႝပ္စိုတ္ဂွ္ အာစုတ္ညိ။ အဲဂွ္ စုတ္လ၀္ ပႛဲSidebarကမ္နိရာဲဏံရ။ ၾကကၠဒိန္မည္ဏံဂွ္ အလဪုဇကုအဲ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ ဟြံေသင္။ နဲကဲေဍံဂွ္ အဲ ေကတ္နင္ ႏူဗလံက္ http://kowunnako.blogspot.com ေတံ။ ညးမေကႜာန္ဗဒွ္ၾကကၠဒိန္ဗၞာဂွ္ေလ၀္ ညးေတံ ကဪုအေခါင္ကဪုအဲဂွ္ရ ႏူဘာသာဗၞာဂွ္ အဲ ဆ႓ိုတ္ကႜာဲေစႜာံေထာံဘာသာမည္ညိဓ၀္ရ။

ဗီုျပင္ၾကကၠဒိန္မည္ . . .ေကတ္ Code ေဍံ သၞ၀္ဏံညိ။Code JavaSrcipt လတူဂွ္ မိတ္သဟာဲအဲ ေစႜာံဏာမုက္လိက္ဗလံက္မိတ္သဟာဲ ဒႝဲါ Sidebar ပႛဲ HTML/Javscript ေတံညိ။ တုဲမၢး Save။ ေလာဲေကြံေကြံ၊ အာပံက္ဗဪုစမ္မြဲတဲညိၟာဲ။ ၾကကၠဒိန္မည္ဂွ္ ေဍံေကႜာန္ဒၞံင္ကေလာန္ေဍံရမၢး မိတ္သဟာဲ ထပ္လၜစကဪုရဲမိတ္သဟာဲတႝဟ္သအာင္ပႜန္ညိ။ ေဍံ ဟြံေကႜာန္ကေလာန္မၢး လၜထ႓းစကဪုကမ္နိရာဲဏံပႜန္ညိဂွ္ မိက္ဂြံဆ၀္ပၝဳဟ္ဏာရအၜ။

တၝဲဏံ မုတၝဲေရာ

တၝဲဏံ မုတၝဲေရာ ... သၞိက္ဂြံတီဟာ၊၊ သၞိက္ဂြံကယ်ိဳင္စုတ္ ပႛဲ Sidebar မုက္လိက္ဗလံက္ဇကုဟာ၊၊ အတိုင္နဲ JavaSript Date Object မကႜဳင္ႏူေ၀ပ္သိုက္ w3schools.com အဲ ခ်ဴထ႓းဏာကဪု နဲသေကၤတ Code ေဍံရ၊၊ ေလၞင္တၝဲထပွ္ဂွ္ ခ်တ္စုတ္မအကၡ၀္ဗတ္ဘာသာမန္မၢး ေဍံမံက္ဗတ္မန္ရ၊၊ ရံင္ခ်ိဳတ္တ္ပႜိဳတ္တ္ညိဏး ...အတိုင္ Code JavaScript လတူဂွ္ ေစႜာံစုတ္ ပႛဲ Sidebar ဒႝဲါ HTML/Javascript မုက္လိက္ဗလံက္ဇကုေတံညိ၊၊ ဂး ... အာေက်ာ၀္ရံင္မုက္လိက္ဗလံက္ဇကုညိ၊၊ ယၞဳတၝဲ ဗတ္ဘာသာမန္ မံက္ဒၞံင္ ပႛဲမုက္လိက္ဗလံက္ဇကုဂွ္ ဂြံညာတ္ေကတ္၊၊ တၝဲအဒိုတ္မၢး ေဍံ ထမံက္ထ႓းကဪု (တၝဲဏံ တၝဲအဒိုတ္)၊၊ တၝဲစန္မၢး (တၝဲဏံ တၝဲစန္)၊၊ ဇကု ဟြံဒးပေလ၀္၊ လဪုမာဲဇကုေဍံ ေဍံ မံက္တိုန္ေကတ္တ္ရ၊၊ သၢာတၝဲ ၁၂ နာဍှေလာန္အာမၢး တၝဲၿပံင္အာကီုရ၊၊ အဲေလ၀္ စုတ္လ၀္ ပႛဲမုက္လိက္ဗလံက္ကမ္နိရာဲဏံကီုရ၊၊ ဂႜဲါေက်ာ၀္ရံင္စမ္ ...

မၝဳဪရအၜ ကေလာမည္ပုဦ


ဗႜံက္ကမ္နိရာဲ ဟဂြံပန္ေပွာ္ တၞာလအ္ရေလ၀္၊၊ တၝဲဏံ ကေလင္ပံက္ရံင္ဗႜံက္မြဲတဲ၊ မုေလ၀္ဟြံဆဪု၊ ပဲါႏူမကမ္ေႀတံေႀတံေတံတုဲ၊၊ လြဟ္လၜဂွ္ ႏြံမံင္တႝဟ္၊ ကမ္နိရာဲဂွ္ ခ်တ္စုတ္လ၀္ အၾကာဗဒင္တုဲ ဂႜဲါစင္ဟြံဆဪုေလ၀္၊၊ ဂႜဲါစမ္မြဲတဲေလ၀္ဂးတုဲ ခုိဟ္ပိက္၊ အာဆဪုစုတ္ဟဂွ္၊၊ ခါရအာဆဪုဂွ္ ဆဪုအၾကာဗဒင္ဂွ္ဟြံေသင္၊၊ ႏြံဒၞံင္ပႛဲမုက္လိက္ဗႜံက္ကမ္နိရာဲဏံရ၊၊ အ၀္ပး တၞာေလွ္၊ ပလက္ေဇႝာ္ ပလက္ေဍာတ္ တိတ္၊၊ ခါရအိုတ္ေကႝာတ္ဂွ္ မုေရာေသင္... ဟး ဟး ဟး၊၊ လႝဳဟ္ခ်ဴ၊ ဟီုေထာံေသာင္ေသာင္ေတွ္ တုဲရဒွ္၊၊ လႝဳဟ္ခ်ဴေတွ္ ႐ုပ္မႝဳံဒၞံင္ပႛဲဗုင္စက္ေကာမ္ပူေတရ္ေတံ အာဂႜံက္နင္ဗီုညးဂႜံက္ဂတာံတုဲ ကႜဳင္ၿပိဳက္စုတ္ ပႛဲနတိုင္ကမ္နိရာဲဏံ၊၊ ဟြံ၀ါတ္စေကြံေကြံ ကေလာန္ဏံဂွ္၊၊ ႐ုပ္ဂွ္ တႝံတာညံင္ညံင္၊ တႝံသတ္ၿဗၜေကႜင္ညံင္ညံင္၊ တႝံ႐ိုတ္ညံင္ညံင္၊ တႝံျဗာတ္ညံင္ညံင္၊၊ မုညံင္တႝံမုေရာတီေလ၀္...အျခင္ရ ဟြံတီယၞဳေဍံဂွ္ ဟြံဂး၊၊ Fan palm tree, ေအင္ကႜိက္တံဟီုစ၊၊ ဗတ္မည္ဂွ္ ယ၀္သၵးဟီုေတွ္ ... ဟး ဟး၊ ဟြံတီေလ၀္၊၊

ကာလနိယမ

စၞတ္ကာလ အခိင္အခါဂွ္ ကာလနိယမမၢးရ၊၊ နဲစၞတ္ကာလ၀ြံ ဒွ္နဲမည္ပုဦတမႜာ၊၊ ခါရပံက္ဗွ္သႜပတ္မည္ပုဦမၢး မဂြံဆုဪညာတ္မေ၀ါဟာရ မစပ္ကုဪအခိင္ကာလဂွ္တုဲ ေကတ္ဟြံဒး၊ ဟြံတီ၊၊ တႝဟ္နေသၢာံတီမေ၀ါဟာရတံဂွ္တုဲ ခ်ဴထ႓းလ၀္ကုဪ ပႛဲမုက္လိက္ဗလံက္ကမ္နိရာဲဏံရ၊၊ ႏူဟြံတီဂွ္ တီေရာင္ခုိဟ္ ဟြံေသင္ဟာ၊၊
ကႛတ္တဲဒွ္မြဲသၿမိပ္မတ္
သၿမိပ္မတ္ဒွ္မြဲနရ
နရဒွ္မြဲခဏ
၁၂ခဏဒွ္မြဲအခ၀္
၁၀အခ၀္ဒွ္မြဲျပာန္
ျပာန္ဒွ္မြဲဗိဇၨနာ၊ (ဗိဇၨနာမၢး၀ြံဂွ္ ဒွ္မြဲသ၀ိင္မႝိဟ္မၢး၊၊)
၁၅ဗိဇၨနာဒွ္မြဲပါတ္
ပါတ္ဒွ္မြဲနာဍှ
၆၀နာဍှဒွ္မြဲဗတံကုဪမြဲတၝဲ
၃၀တၝဲဒွ္မြဲဂိတု
၁၂ဂိတုဒွ္မြဲသႝာံ
နဲသာ္၀ြံ တႜပညာတံ ဂပ္၀္ဗစာရဏာေကတ္၊၊ ကာလနိယမမစၞတ္ကာလတုဲရ၊၊ နိယမမသုန္သာ္ တုဲဆ၀ြံရ၊၊

အဒၶါနနိယမ

အဲ ဟဂြံခ်ဴထ႓းကုဪပ႐ူနိယမမသုန္သာ္ ဂပ္လံရ၊၊ တၝဲဏံ တမၝအ္ဗတုိက္စုိတ္တုဲ ခ်ဴထ႓းကုဪပ႐ူအဒၶါနနိယမ၊ စၞတ္အဓာန္ဇေမၝာဲ မည္တံဟုီစ၊၊ နဲစၞတ္အဓာန္ဇေမၝာဲတုန္ . . .
၃ ေသာ္ေကၱာ၀္ၿဒာဲဒွ္မြဲမုဟ္ေသာ္
၆ မုဟ္ေသာ္ဒွ္မြဲဇလိင္ရာဲ
၂ ရာဲဒွ္မြဲလၝၜ
၂ လၝၜဒွ္မြဲယၜ
၄ ယၜဒွ္မြဲလပုဟ္
၂၄ လပုဟ္ဒွ္မြဲဟတ္ (၂ စု ဒွ္မြဲဟတ္ကုီ၊ ၃ မိဟ္ ဒွ္မြဲဟတ္ကုီ၊၊)
၇ ဟတ္ဒွ္မြဲမင္လံင္
၂၀ မင္လံင္ဒွ္မြဲဥႆဘ
၈၀ ဥႆဘဒွ္မြဲဂါ
၄ ဂါဒွ္မြဲေယာဇနာ

မြဲသာ္ပႜန္တုန္... ျပမာႏုမၢးဂွ္ ဒွ္မြဲဗပန္က်ာ ဗပန္တၝဲရ၊၊
၃၆ ျပမာႏုဒွ္မြဲအႏု
၃၆ အႏုဒွ္မြဲတဇၨနာရှ
၃၆ တဇၨနာရှဒွ္မြဲရထေရႏု (၀ြံ လက္ကႜဳိက္ကုီ မိက္ဂး၊၊)
၃၆ ရထေရႏုဒွ္မြဲလိကၡ (မြဲစန႓န္ေကႝဟ္ မိက္ဂး၊၊)
၇ လိကၡဒွ္မြဲ႓ဲ
၇ ႓ဲဒွ္မြဲလပုဟ္
၁၂ လပုဟ္ဒွ္မြဲစု
၂ စုဒွ္မြဲဟတ္
၇ ဟတ္ဒွ္မြဲမင္လံင္
၂၀ မင္လံင္ဒွ္မြဲဥႆဘ
၈၀ ဥႆဘဒွ္မြဲဂါ
၄ ဂါဒွ္မြဲေယာဇနာ (ေယာဇနာမၢးဂွ္ ဒွ္ေယက္ရ၊၊)

မြဲသာ္ပႜန္တုန္ ...
၆ ဗတှဒွ္မြဲယၜ ( ၆ ရာဲ ဒွ္မြဲယၜကုီ၊၊ ပၞိက္အၥာသအာင္ - ၁၂ လၝၜ ဒွ္မြဲယၜကုီ၊၊)
၄ ယၜဒွ္မြဲလပုဟ္
၁၅ လပုဟ္ဒွ္မြဲစေဍာန္
၇ စေဍာန္ဒွ္မြဲသမႜဳင္မႝိဟ္
၁ သမႜဳင္မႝိဟ္ဒွ္မြဲတၝ (သမႜဳင္မႝိဟ္ဂွ္ ဒွ္မြဲဖိဟ္၊၊)
၅၀၀ တၝဒွ္မြဲေကာတ္
၄ ေကာတ္ဒွ္မြဲဂါ
၄ ဂါဒွ္မြဲေယာဇနာ

မြဲသာ္ပႜန္တုန္ ...
၁၉ လပုဟ္ဒွ္မြဲယၜကုီ
၉ လၝၜတမႜင္ခဲါဒွ္မြဲဇနာတ္
၂ ဇနာတ္ဒွ္မြဲလအာတ္ (မြဲဟတ္ ၁၅ လပုဟ္ မြဲယၜ ၆ လၝၜ မိက္ဂး၊၊)
၂ လအာတ္ဒွ္မြဲလလာ္ (၃ ဟတ္ ၆ လပုဟ္ ၃ ယၜ မိက္ဂး၊၊)
၂ လလာ္ဒွ္မြဲလေလဟ္ ( ၆ ဟတ္ ၁၃ လပုဟ္ ၂ ယၜ မိက္ဂး၊၊)
၂ လေလဟ္ဒွ္မြဲေလၞဟ္ (၁၃ ဟတ္ကုဪ ၃ လပုဟ္ မိက္ဂး၊၊)
၂ လေမဟ္ဒွ္မြဲစေရဟ္ ( ၁၆ ဟတ္ကုဪ ၆ လပုဟ္၊၊)
၂ စေရဟ္ဒွ္မြဲခန္ ( ၇ မင္လံင္ကုဪ ၃ ဟတ္ ၁၂ လပုဟ္ ဒွ္မြဲတမႜင္ခဲါ မိက္ဂး၊၊)
၂ ခန္ဒွ္မြဲပနိက္ ( ၁၅ မင္လံင္တမႜင္ခဲါ မိက္ဂး၊၊)
၂ ပနိက္ဒွ္မြဲဗႝင္ ( ၃၀ မင္လံင္တမႜင္ခဲါ မိက္ဂး၊၊)
၁၅ ဗႝင္ဒွ္မြဲဇုက္ (ဇလိင္ ၁၅ လမႝင္ ၁၅ ဗႝင္ ၁ ဇုက္ မိက္ဂး၊၊)
၃ ဇုက္ဒွ္မြဲဂါ
၄ ဂါဒွ္မြဲေယာဇနာ

နဲ၀ြံ ဗၥာရဏာေကတ္ရ၊၊ အဒၶါနနိယမ စၞတ္အဓာန္ဇေမၝာဲ တုဲဆ၀ြံရ၊၊

နဲေသၢာံစုတ္မအကၡ၀္သၞ၀္ဗုီ႐ုပ္

Google Logo
ပတၜအလာံ ဂါံအာေထာမ္ေထာမ္၊ ညိဟြံစမုိက္ ပ႐ုိက္သႝေကာမ္၊
နဲမေသၢာံစုတ္မအကၡ၀္သၞ၀္ဗုီ႐ုပ္ဂွ္ သၵးခ်တ္စုတ္ CSS ကုဪ HTML ပႛဲကုဪဗုင္ဗႜံက္ေတံရ၊၊ နဲေဍံဂွ္ ဟြံ၀ါတ္ အၥာဗႜံက္တံဟုီ၊ အဲဟြံေသင္ မဟုီ၊၊ ယ၀္သၞိက္ဂြံတီအၥာဗႜံက္ဂွ္မၢး ပံက္စမ္ရံင္မုက္လိက္ဏံ ၊၊ နဲေဍံဂွ္ ႏြံဒၞံင္ပႛဲမုက္လိက္ဂွ္ရ၊၊ ဆဂး အဲ ေလပ္တုဲေကႜာန္ဟြံေသင္၊ ေရာဟ္ေကႜာန္အာဂွ္ရ နဲကဲႏူကုဪဗႜံက္ေဍံဂွ္ အဲ ကႜာဲေစႜာံဏာ ဘာသာမန္တုဲ အဲ စုတ္ေထာံပႛဲဗႜံက္ကမ္နိရာဲ၊၊ သြက္တႜ၀ါသနာမန္ပုဦ ေသၢာံဗွ္အာ ဗတ္ဘာသာမန္ကုီ၊၊ ပသာ္ဏံဂွ္ ဟြံခုိဟ္ဟာ၊၊ ခုိဟ္တြဳဪရသၵဟ္၊၊

ကႜာႏူဟြံဟုီထ႓းကုဪနဲကဲေဍံဏီဂွ္ ဗုီျပင္ေဍံ ေက်ာ၀္ရံင္စမ္ကႜာ၊၊ ႐ုပ္အလာံ႓ုိပ္ထ၀္ စုတ္လ၀္ဓ႐ုီေဂတ္ေကႜာံ၊၊ သၞ၀္ဓ႐ုီရုပ္အလာံ႓ုိပ္ထ၀္ဂွ္ တက္ခ်ဴမအကၡ၀္ ဗုီဂႝပ္ဇကုမဒးဂႝပ္ဂွ္ရ၊၊ အဲဂွ္ တက္စုတ္လ၀္ သာ္၀ြံ - ပတၜအလာံ ဂါံအာေထာမ္ေထာမ္၊ ညိဟြံစမုိက္ ပ႐ုိက္သႝေကာမ္ - ၊၊ မၝးဂွ္ပႜန္ ထပ္စုတ္ဓ႐ုီေဂတ္ေကႜာံပႜန္၊၊ သာ္လုဪဒွ္ေရာ တႜ၀ါသာနာတံ၊ သၵးစုိတ္ဟာ၊၊ သၵးစုိတ္မၢး ဆက္ဗွ္အာပုိဒ္ဂတေတံညိ၊၊

အတုိင္မဟုီဂးလ၀္လတူေတံဂွ္ရ ဣ၀ြံ CSS ကုဪ HTML =

လဂါံမြဲ = ဂႝန္သေကၤတ CSS သၞ၀္၀ြံ ခ်တ္စုတ္ပႛဲဗုင္ဗႜံက္ ဒႝဲါအခန္<HEAD>ေတံညိ၊၊ နဲခုိဟ္အုိတ္ဂွ္ ဂတသေကၤတ

</head>

သာ္ဏံဂွ္ ခ်တ္စုတ္မၢး ခုိဟ္အုိတ္ရ သြက္ရဲဗႜံက္တံ၊၊

<style type="text/css">
.picture { background-color: #993300;
border: 1px solid #F9F9F9; padding: 3px;
font: 11px/1.4em Uni Mon, Arial, sans-serif; }
.picture img { border: 1px solid #CCCCCC;
vertical-align:middle; margin-bottom: 3px; }
.right { margin: 0.5em 0pt 0.5em 0.8em; float:right; }
.left { margin: 0.5em 0.8em 0.5em 0; float:left; }
</style>


လဂါံ႓ါ = ဂႝန္သေကၤတ HTML သၞ၀္၀ြံ ဒႝဲါမဒးဂႝပ္စုိတ္ဂွ္ ခ်တ္စုတ္ဂြံဖအုိတ္ရ၊၊ ခ်တ္စုတ္ ပႛဲဒႝဲါ Posting ေလ၀္ဂြံ၊ ပႛဲဒႝဲါ Sidebar ေလ၀္ဂြံ၊၊ ဒႝဲါဇကုမဒးစုိတ္ဂွ္ ခ်တ္စုတ္ဂြံဖအုိတ္ မိက္ဂး၊၊

<div class="picture left" style="width:200px;"> <img src="google.gif" width="198" height="170" alt="Google Logo" /> <br />ပတၜအလာံ ဂါံအာေထာမ္ေထာမ္၊ ညိဟြံစမုိက္ ပ႐ုိက္သႝေကာမ္၊ </div>


ပႛဲနဲလဂါံ႓ါ၀ြံ ပုဦစုတ္လ၀္ file google.gif ပညှေဖ်ံလ၀္တႜာ႐ုပ္ဒႝဲါလပၚပဲါ၊ ဗႝတ္ဗ႟တ္႐ုပ္ဂွ္ 198x170 ၊၊ တႜာ႐ုပ္ဂွ္ ယ၀္သၞိက္ဂြံစြံလပၚပုင္မၢး ဒႝဲါ left ဂွ္ သႜာဲစုတ္ right ညိ၊၊
မပၱံကုဪ font name, size, border colors, background, margins, တံဂွ္တံဂွ္ သၞိက္ဂြံသႜာဲ အတုိင္ဂႝပ္စုိတ္ သႜာဲဂြံဖအုိတ္ရ၊ တဲ လၸဒည၊၊ မုဟြံဒွ္သာ္လုဪ၊၊ သေကၤတေဍံ ေဗႜတ္ေတွ္ ေဍံဟြံေကႜာန္ကေလာန္၊ ဆ႓ုိတ္ဏံရ ေတၞင္၊၊