ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္ဇၞန္ရတ္

Code ၾကကၠဒိန္မည္ မခ်ဴထ႓းလ၀္ ပႛဲမုက္လိက္ကမ္နိရာဲ မေလာန္ကႜဳင္တုဲေတံဂွ္ ေဍံ ဟြံေကႜာန္ကေလာန္ ဗြဲမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္တုဲရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ Code ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္(ဇၞန္ရတ္)ဂွ္ သုင္ေစာဲညိ၊ မိက္ဂြံဗတိုက္ဖေအာ၀္ဏာ ကုညးမသုင္ေစာဲဒၞံင္ၾကကၠဒိန္မည္တံရ။

ၾကကၠဒိန္မည္ ႏူမုက္လိက္ကမ္နိရာဲဏံ [ ] ၾကကၠဒိန္၀ြံ ေဗႜတ္ဒၞံင္။

ၾကကၠဒိန္မည္ နူမုက္လိက္ဇၞန္ရတ္ [ ] ၾကကၠဒိန္၀ြံ ဒး၊ ဟိုတ္ဂွ္ရ သုင္ေစာဲၾကကၠဒိန္မည္ ဇၞန္ရတ္ညိ။

ဗီုျပင္ၾကကၠဒိန္ . . .ေကတ္ Code ေဍံ သၞ၀္ဏံညိ။


သီုေမတၱာေဟင္ တင္ဂုန္ ကုဇၞန္ရတ္ ဗြဲမေလာန္။

0 ကသပ္လညာတ္:

Post a Comment